Šviesos įjungimas ir išjungimas iš dviejų ir daugiau vietų

Šviesos įjungimas ir išjungimas iš dviejų ir daugiau vietų

Šviesos jungikliai yra įvairių spalvų bei formų, yra išmanieji jungikliai ir tt…

Elektros jungikliai rūšiuojasi pagal jų paskirtį, perjungimo būdą ir tt. Išmanūs šviesos jungikliai bei sensoriniai jungikliai nuspręs už jus kada jums reikės apšvietimo. Jums tereikia užeiti į patalpą, ir ji automatiškai bus apšviesta.

Taisyklėse vartojamos sąvokos (APŠVIETIMO ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS) :

Avarinis apšvietimas – apšvietimas, skirtas naudoti avarijų metu, kai išsijungia darbinis apšvietimas.

Bendrasis dirbtinis apšvietimas – dirbtinių šviesos šaltinių, kiek galint tolygiau išdėstytų viršutinėje patalpų zonoje, apšvietimas.

Darbinis apšvietimas – apšvietimo sistema, užtikrinanti sąlygas įprastam darbui.

Budintis apšvietimas – apšvietimas, naudojamas ne darbo metu.

Dirbtinis apšvietimas – elektros techninių įrenginių skleidžiama šviesa.

Evakuacinis apšvietimas – avarinio apšvietimo dalis, nurodanti evakavimo (-si) kelius ir užtikrinanti galimybę žmonėms (personalui) saugiai pasišalinti iš patalpų ir statinių evakavimo (-si) keliais, kai išsijungia darbinis apšvietimas.

Grupinis apšvietimo tinklas – tinklas nuo skirstomųjų patalpų arba patalpų grupinių skydelių iki šviestuvų arba kištukinių lizdų.

Individualaus maitinimo avarinis šviestuvas – nuolatinio arba nenuolatinio avarinio apšvietimo šviestuvas, maitinamas iš jo viduje arba šalia jo įrengto autonominio šaltinio.

Išorinio apšvietimo maitinimo punktas – skirstomasis įrenginys, iš kurio maitinamos skirstomosios išorinio apšvietimo linijos.

Išorinio apšvietimo valdymo sistema – techninių priemonių, skirtų išjungti arba įjungti išorinio apšvietimo tinklus arba jų dalį, visuma.

Kompleksinis avarinio apšvietimo šviestuvas – šviestuvas, kuriame yra du ir daugiau šviesos šaltinių, kurių bent vienas maitinamas iš avarinio apšvietimo šaltinio.

Magistralinis apšvietimo tinklas – tinklas nuo transformatorinės, skirstyklos (įvadinio apskaitos skydo), atšaka nuo elektros tiekimo linijos iki įvadinio apšvietimo skirstomojo įrenginio ar grupinės skirstomosios spintos (skydo) arba tinklas tarp grupinių skydelių.

Mišrus (kombinuotas) apšvietimas – apšvietimas, kurį sudaro bendrasis dirbtinis ir vietinis apšvietimas.

Naktinio apšvietimo režimo laidas – maitinimo arba skirstomosios išorinio apšvietimo linijos fazinis laidas, neatjungiamas naktį.

Nenuolatinio veikimo avarinio apšvietimo šviestuvas – šviestuvas, kuriame avarinio apšvietimo šviesos šaltinis įjungiamas išsijungus pagrindiniam apšvietimui.

Nuolatinio veikimo avarinio apšvietimo šviestuvas – šviestuvas, kuriame avarinio apšvietimo šviesos šaltinis įjungiamas kartu su pagrindiniu apšvietimu, bet yra maitinamas iš avarinio apšvietimo šaltinio.

Palydovinis avarinis šviestuvas – nuolatinio arba nenuolatinio avarinio apšvietimo šviestuvas, maitinamas iš artimiausio avarinio apšvietimo šviestuvo.

Saugos apšvietimas – avarinio apšvietimo dalis, užtikrinanti žmonių, paliekančių darbo vietas, saugą arba leidžianti užbaigti pavojingus darbus ir išjungti įrenginius prieš paliekant pavojingas darbo zonas, kai išsijungia darbinis apšvietimas.

Skirstomasis apšvietimo tinklas – tinklas nuo įvadinio apšvietimo skirstomojo įrenginio arba grupinės skirstomosios spintos (skydo) iki patalpų arba jų grupių skirstomųjų skydelių.

Stebėjimo apšvietimas – išorinis apšvietimas, naudojamas tamsiu paros metu apsaugai, kad pašaliniai asmenys nepatektų į uždaras teritorijas.

Susietas individualaus maitinimo avarinis šviestuvas – nuolatinio arba nenuolatinio avarinio apšvietimo šviestuvas, su nuosavu maitinimo šaltiniu, iš kurio vienu metu galima maitinti palydovinį avarinį šviestuvą.

Šviestuvo lempos prijungimo laidai – laidai, nutiesti šviestuvo korpuso viduje ir jo tvirtinimo armatūroje nuo prijungimo prie skirstomojo tinklo vietos (gnybto) iki lempos.

Šviestuvas – įrenginys, susidedantis iš elektros lempos, armatūros jai įtvirtinti ir laidams nutiesti, atšvaitų, sklaidančių paviršių, ir korpuso.

Šviestuvo lempos uždegimo įranga – techninių priemonių visuma, užtikrinanti sąlygas elektriniam išlydžiui susidaryti dujų išlydžio lempose.

Vietinis apšvietimas – apšvietimas, kuris kartu su bendruoju dirbtiniu apšvietimu užtikrina reikiamą apšvietą darbo vietose; vietiniam apšvietimui naudojami kilnojamieji šviestuvai.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Energetikos įstatyme, Elektros energetikos įstatyme, Lietuvos higienos normoje HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 277 (Žin., 2000, Nr. 44-1278) (toliau – higienos norma HN 98:2000), EĮĮBT, ELIĮT, EĮRAAĮT, SPEĮĮT, SPTPEĮĮT ir kituose teisės aktuose.

Elektros jungikliai

Senamadiški elektros jungikliai reikalauja jūsų prisilietimo, paspaudimo, interakcijos. Jų bei jungiklių rėmelių yra kuo plačiausią asortimentas. Paprastieji elektros jungtukai vis dar populiarūs ir nesiruošia išeiti iš mados dėl savo patikimumo ir tikriausiai dėl vartotojų įpročio bei noro viską kontroliuoti liečiant.

Šviesų jungikliai, kalbant apie naujausias jų technologijas, taip pat nestovi vietoje. Išmanusis apšvietimas darosi vis populiaresnis kompanijose, kurios suinteresuotos elektros energijos taupymu. O tai yra tikriausiai visos kompanijos šiais visuotinio tausojimo laikais. Pastarasis apšvietimo kontroliavimo būdas, kaip ir kiti belaidžiai šviesos jungikliai tokie kaip nuotolinis wifi elektros jungiklis skinasi kelią į rinką, ir ateityje, tikriausiai, teks pamiršti tuos laikus, kai šviesas junginėdavome rankiniu būdu savais prisilietimais.

Bet kol naudojame paprastus jungiklius, perjungiklius, kryžminius jungiklius yra naudinga apie juos ir apie jų pajungimą sužinoti.

Šviesos įjungimas ir išjungimas iš dviejų ir daugiau vietų

Norint patogiai valdyti apšvietimą ir elektros prietaisus dideliuose butuose, dažnai naudojamas perėjimo jungiklis. Tokie įtaisai yra skirti užtikrinti kuo patogesnį elektros vartotojų darbą. Privačiuose apartamentuose jų įrengimas naudojamas apšvietimo įtaisams valdyti laiptuose, koridoriuose, miegamuosiuose ir kitose vietose, kur gali nepakakti vieno įrenginio įrengimo, kad būtų patogu įjungti kambario šviesą. Tai dažnai siejama, pavyzdžiui, su poreikiu grįžti į priešingą koridoriaus galą arba išlipti iš lovos, norint kambaryje įjungti ar išjungti šviesą.

Tokių jungiklių alternatyva gali būti prietaisai ,. Tačiau jų naudojimas yra susijęs su daugeliu reikšmingų trūkumų, tokių kaip būtinybė periodiškai pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją, taip pat galimas jo praradimas.

Norėdami sužinoti, kaip prijungti praeinamąjį jungiklį, pirmiausia turite suprasti jo vidinę struktūrą ir veikimo principą.

Prietaiso dizainas

Praeinančių šviesos jungiklių klasifikacija tiesiogiai priklauso nuo jų konstrukcijos ir funkcionalumo. Pagal nepriklausomų įjungtų elektros grandinių skaičių tokie įtaisai skirstomi į vieno rakto, dviejų klavišų ir trijų klavišų.

Paprasčiausias perėjimo jungiklis yra produktas, turintis tris gnybtus laidams prijungti, vienas iš jų yra įėjimas, o du yra išėjimai. Šio perjungimo įtaiso darbinis kontaktas turi tik dvi pozicijas, vienoje iš jų viena linija yra uždaryta, o kitoje – antroji. Paspaudus jungiklio mygtuką, jo kontaktinė grupė keičia savo padėtį, taip atidarydama vieną iš grandinių ir tuo pačiu uždarydama antrąją. Tai leidžia vienu metu valdyti apšvietimą iš dviejų vietų.

Kai kurie tokių prietaisų modeliai taip pat turi tarpinę kontaktinę padėtį, kurioje jie abu yra atviroje padėtyje. Trijų padėčių jungiklis priklauso atskirai produktų grupei, turintiems savo specifines užduotis ir retai naudojamas apšvietimo grandinėse.

Kitas prietaisų tipas, skirtas elektros prietaisams valdyti iš trijų ar daugiau vietų, yra kryžminiai jungikliai.

Jų konstrukcija skiriasi tuo, kad joje yra pora tarpusavyje sujungtų kontaktų, kurių perjungimas įvyksta vienu metu, kai paspaudžiamas klavišas. Tokie gaminiai gali būti gaminami trimis ir dviem klavišais. Jie yra skirti atitinkamai trijų ar dviejų vartotojų grupių darbui valdyti.

Prijungimo schemos

Apšvietimo valdymas iš dviejų, trijų ar daugiau vietų gali būti įgyvendinamas pagal schemą, naudojant praeinamąjį jungiklį, kurio prijungimas yra gana paprasta užduotis.

Norint užtikrinti apšvietimo valdymą iš dviejų vietų, būtina naudoti perjungimo grandinę, apimančią du tokius gaminius. Pakeitus bet kurio iš jų kontaktų padėtį, įjungiama arba išjungiama apšvietimo prietaiso įtampa. Ši schema gali būti įgyvendinta naudojant šį elementų sujungimą elektros grandinė.

Kaip matyti iš paveikslo, pralaidžių jungiklių jungimo schema turi tam tikrų skirtumų nuo analogiškos įprastų perjungimo įtaisų schemos. Labiausiai tai primena įprasto ryšio ryšį dvigubas jungiklis tačiau yra esminis skirtumas, kuris susideda iš to, kad bet kurioje uždarymo kontaktų padėtyje viena iš dviejų perjungtų grandinių yra uždaryta. Taigi, du jungikliai sudaro vieną apšvietimo valdymo sistemą.

Šis techninis sprendimas leidžia tiekti įtampą vartotojo įėjimui elektros energija pakeisdami bet kurio dviejų perjungimo įtaisų kontaktų padėtį.

Perėjimo jungiklis, kurio schema parodyta paveikslėlyje, leidžia valdyti apšvietimą iš dviejų vietų. Praktiškai dažnai pasitaiko situacijų, kai reikia naudoti sudėtingesnius prietaisus, kurie suteikia galimybę kontroliuoti darbą. elektros tinklas iš trijų ar daugiau vietų.

Įvairioms elektros vartotojų valdymo schemoms įgyvendinti gali būti naudojami dvigubi arba trigubi, taip pat kryžminiai jungikliai.

Prijungimo procedūra

Montavimas perėjimo jungiklis nėra per sunki užduotis. Tai beveik taip pat lengva, kaip įdiegti įprasti prietaisai komutacija.

Parengiamųjų veiksmų, kuriuos reikia atlikti diegiant, seka yra tokia pati kaip ir diegiant bet kokius elementus:

Paprastai bet kokių laidų elementų montavimo laidai atliekami atliekant didelio masto remonto darbus, įskaitant kabelių klojimą grioveliuose, taip pat ruošiant ir montuojant jungiklių dėžutes. Norint užtikrinti patikimą prietaiso kontaktų sujungimą su laidais, jie turėtų išsikišti ne mažiau kaip 60 mm už dėžutės krašto.
Jei jau buvo atlikti montavimo dėžių laidų ir montavimo darbai, turėtumėte juos paruošti jungiklių montavimui. Norėdami tai padaryti, turite atlaisvinti visų laidų galus (jų skaičius priklauso nuo jungiklio konstrukcijos) nuo izoliacijos 50-150 cm.
Pirmas dalykas, kurį reikia padaryti, yra išjungti elektros laidų elementų įtampą su pagalba, įrengta prie įėjimo į butą. Prieš atlikdami bet kokius veiksmus su elektros laidų elementais, turite įsitikinti, kad nenaudojama įtampa indikatorinis atsuktuvas ar testuotojas.
Laidai sujungiami su gnybtais, naudojant žymes ant gaminio korpuso. Tokiu atveju įeinantis laidas žymimas raide L (L1 ir L2, jei jungiklis yra dviejų klavišų), o išeinantys – rodyklėmis. Kartais laido schema taikoma korpuso gale. Laidų prijungimo tvarka iš tikrųjų neturi reikšmės; tai galima padaryti bet kokia tvarka.

Darbinė jungiklio dalis įkišama į dėžę ir tvirtinama stumdomais suolais ar spaustukais.
Plastikinis rėmas montuojamas prietaiso priekyje.
Nustato raktą (arba raktus).
Paskutiniame etape būtina atlikti kiekvieno prietaiso valdymo jungiklį, kad įsitikintumėte, jog grandinė veikia.

Pagrindinės jungiamųjų jungiklių savybės yra šios:

Jų veikimui reikalingų laidų skaičius. Pažymėtina, kad nuo jungties dėžutė tokiam įtaisui tinka trijų gyslų laidas, fazės įtampa į jungiklį tiekiama per vieną iš trijų jo šerdžių, o kiti du yra išeinantys laidai.
Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į schemoje nurodytų dviejų jungiklių tarpusavio sujungimo tvarką. Tam reikia naudoti jungties dėžę. Tačiau praktikoje dažnai yra tikslingiau dviejų laidų laidą paleisti tiesiai iš vieno įrenginio į kitą, o tai leidžia žymiai sutaupyti. Tokiu atveju iš jungties dėžutės į jungiklį gali ateiti tik vienas laidas, o ne trys.
Valdyti apšvietimą iš trijų ar daugiau vietų su galimybe valdyti skirtingas grupes šviestuvai, turėtumėte naudoti grandines, kuriose yra dviejų klavišų perėjimo ir kryžminiai jungikliai.

Paveikslėlyje parodyta vienos šviestuvų grupės prijungimo schema, kurią galima valdyti iš penkių skirtingų taškų. Pateiktas pirmasis ir paskutinis punktas nuoseklusis ryšys yra perėjimo jungiklis. Kryžminių jungiklių, kuriuos galima naudoti tokioje grandinėje, skaičių riboja tik praktiškumo ir naudojimo paprastumo sumetimai.

Įrenginys kryžminis jungiklis yra gana paprasta. Jame yra dvi kontaktų poros, prie kurių prijungtas įeinantis ir išeinantis dviejų laidų laidas. Paspaudus mygtuką, anksčiau uždaryti kontaktai vienu metu atidaromi ir uždaromi. Tai leidžia jums pakeisti kiekvieno iš laidų, padėtų tarp praeinamųjų jungiklių, būseną, nespausdami nė vieno iš jų mygtuko.

Džemperiai tarp tokio prietaiso kontaktų, kurie parodyti paveikslėlyje, reikalingi vizualesniam jo veikimo demonstravimui. Praktiškai toks produktas daugeliu atvejų turi tik 4 kontaktus, o tai labai palengvina jo prijungimo procesą.

Norėdami vienu metu valdyti dvi vartotojų grupes, turite naudoti. Jų veikimo principas nesiskiria nuo jau aptarto, tačiau jungties schema natūraliai yra sudėtingesnė.

Dviejų klavišų perėjimo jungiklį galima laikyti dviem atskirais įtaisais, įdėtais į vieną korpusą.

Jei reikia valdyti vartotojų grupes iš trijų ar daugiau vietų, būtina naudoti dviejų ar trijų klavišų kryžminius jungiklius.

Kaip matote iš paveikslo, kiekvienas dviejų klavišų įtaisas turi šešis gnybtus laidams prijungti. Jie išdėstyti taip, kad neįmanoma aiškinti dviprasmiškai kiekvienos atskiros elektros grandinės kontaktų vietos. Ir vis dėlto turėtumėte atkreipti dėmesį į laidų spalvų kodavimą. Pagal visuotinai priimtas taisykles įžeminimo laidininko izoliacija yra geltonai žalia, o nulis – mėlyna. Fazinis laidininkas gali būti dažomas bet kokia spalva, tačiau dažniausiai naudojama juoda arba ruda izoliacija.

Kalbant apie praeinamojo jungiklio montavimo būdą, tada jis, kaip ir kiti elektros laidų įtaisai, gali turėti vidinį arba išorinį diegimo būdą. Kiekvienas iš jų turi savų privalumų ir trūkumų, tačiau dažniausiai naudojama vidinė instaliacija, kaip patikimesnė, estetiškesnė ir saugesnė galimybė.

Jei reikia vienu metu valdyti vieną žibintą iš skirtingų patalpų, tada automatinio jungiklio jungtis… Bet surinkti tokią grandinę naudojant įprastus jungiklius yra gana sunku, tada reikia naudoti perėjimo jungiklius arba jungiklius, kaip jie taip pat paprastai vadinami.

Norėdami organizuoti šviestuvų valdymą iš kelių vietų, naudojami tokie jungikliai. yra ne tik labai patogu, bet ir leidžia žymiai sutaupyti elektros energiją.

Norėdami paprastai apskaičiuoti reikalingų lempų skaičių, naudokite lempos skaičiuoklę.

Perėjimo jungiklių taikymas ypač naudinga kontroliuojant laiptinės apšvietimą. Šiuo tikslu dažnai naudojamos grandinės, naudojančios laiko reles, tačiau tokios grandinės yra ne tokios ekonomiškos ir patikimos, be to, jas naudoti nėra labai patogu.

Žmonės laipteliais juda skirtingu greičiu, vieni – greičiau, kiti – lėčiau, todėl nustatant ilgą laiko atidėjimą, atsižvelgiant į maržą, sumažėja santaupos.

Apšvietimo lempos jungimo schema apačioje vienas jungiklis leidžia įjungti lempas, o pakilus laiptais, su kitu jungikliu, jis išjungiamas. Jei jums reikia nusileisti, tada įjunkite šviesą naudojamas perėjimo jungiklis viršuje, o išjungti – apačioje. Šią schemą patogu naudoti ilgų koridorių apšvietimui.

Perėjimo jungikliai bus labai naudingi ne tik ilgų koridorių ir daugiaaukščių pastatų savininkams, jie bus labai naudingi mažų butų gyventojams. Pavyzdžiui, bute yra perėjimo kambarys, prie kurio įėjimo įsijungia šviesa, paskui pereinant į kitą kambarį, jame įsijungia šviesa, o praėjimo kambaryje ji išsijungia. perėjimo jungiklis, kuris jau tapo nereikalingu apšvietimu. Tokia schema yra labai patogi ir pašalina nereikalingą vaikščiojimą, taip pat taupo elektrą.

Arba kitas pavyzdys. Kai buto gyventojas įeina į miegamąjį, tada prie durų įsijungia šviesa, o einant miegoti įsijungia švirkštą ar stalinė lempaskaityti prieš einant miegoti, bet dabar jam reikia atsikelti, eiti prie durų ir išjungti šviestuvą. Ir jei iš anksto įdiekite perėjimo jungiklį prie lovos galvos, tada visas šias manipuliacijas galima praleisti.

Norint įgyvendinti tokią valdymo schemą, tam naudojami vadinamieji „perėjimo jungikliai“, kurie yra jungikliai. Jie, skirtingai nuo įprastų jungiklių, turi ne du, o tris kontaktus ir gali perjungti „fazę“ iš pirmo kontakto į antrą ar trečią.

Bet kokios rūšies lempa (nuo kaitrinės iki fluorescencinės, šviesos diodų ir energijos taupymo) gali būti naudojama kaip tokios grandinės šviesos šaltinis. Pagal šią schemą galima prijungti ne tik žibintus, bet ir bet kokią kitą apkrovą, kurios įtraukimą reikia valdyti iš kelių vietų.

Procedūra nedaug skiriasi perėjimo jungiklių jungtys nuo įprasto jungiklio prijungimo. Skirtumas yra tik tiekiamų laidų ir kontaktinių gnybtų skaičius, jų yra trys prie perėjimo jungiklio.

Iš anksto būtina atsižvelgti į tai, kad nuo jungties dėžutės iki tokio jungiklio reikės ištraukti trijų gyslų laidą.

Šioje schemoje du perėjimo jungikliai ir jungties dėžutė, į kurią iš valdomų lempų įvedami laidai ir trijų gyslų laidai iš jungiklių.

Iš jungties dėžutės fazinis laidas sujungtas su bendru pirmojo jungiklio įvesties kontaktu. Du kiti (išvesties) kontaktai yra prijungti prie laidų, kurie gaunami iš panašių antrojo jungiklio kontaktų. Tada jis yra prijungtas prie laido, ateinančio iš lempos, antrojo jungiklio bendro (įvesties) kontakto.

Antrasis laidas nuo lempos yra prijungtas tiesiai prie jungties dėžės nulio

Atsižvelgiant į valdomo šviestuvo galią, reikia pasirinkti trijų gyslų laido, kuris tiekiamas į perėjimo jungiklius, skerspjūvį.

Kartais reikia suteikti ne du apšvietimo valdymo taškus, o tris ar daugiau. Pavyzdžiui, ant kelių aukštų pastato laiptų kiekviename aukšte reikia įjungti ir išjungti žibintus. Su ilgu koridoriumi, į kurį eina kelių kambarių durys, situacija yra ta pati.

Norėdami įgyvendinti šią schemą, be paprastų perėjimo jungiklių, jums taip pat reikės kryžminių jungiklių. Tokie jungikliai nebeturi trijų kontaktų, o keturis – du įėjimus ir du išėjimus, kurie yra dvi vienu metu perjungtų kontaktų poros. Prie tokių jungiklių turi būti prijungtas keturių gyslų laidas.

Praėjimo jungiklio jungimo schema – šviestuvo valdymas iš 3 vietų

Jie naudojami tokioje valdymo schemoje pirmame ir paskutiniame žibintų valdymo centre – įprasti perėjimo jungikliai, ant visų kitų kryžminių jungiklių.

Valdymo taškų skaičius neribojamas, tačiau jungimo dėžėje perjungimo sudėtingumas padidėja dėl to, kad į jį tiekiama daug laidų. Klojant, paprasčiausiai neapsieisite be kompetentingo laidų žymėjimo, kitaip galite lengvai juose supainioti.

Prijungimo principas yra toks: pirmojo perėjimo jungiklio kontaktų išvesties pora yra prijungta prie laidų, einančių į kito perėjimo jungiklio įvesties porą ir toliau, iki paskutinio perėjimo jungiklio, kurio bendras kontaktas yra prijungtas prie laido, einančio į lempą. Fazinis laidas yra prijungtas prie pirmojo jungiklio įvesties kontakto, o antrasis laidas nuo lempos iki jungties dėžutės nulio.

Prie kiekvieno perėjimo jungiklio eina trijų laidų laidas, o prie kiekvieno kryžminio laido – keturių laidų laidas.

Maksimalus patogumo lygis turi garantuoti ne tik jungiklio funkcionalumą, bet ir jo praktiškumą. Palyginti su vienos grupės jungikliais, dvigubi jungikliai turi daug privalumų, dėl kurių jie tampa universalesni.

Dviejų klavišų (dvigubas) perėjimo jungiklis iš esmės yra du vienkartiniai jungikliai tame pačiame korpuse, kurie veikia pagal tą patį veikimo principą – „apversti“ kontaktus. Jungiklis turi 6 kontaktus (2 įėjimus ir 4 išėjimus).

Jungiklyje yra žymimasis indikatorius, kuris informuoja apie rakto padėtį įjungiant šviesą ir rakto padėtį, norint išjungti šviesą.
Kai lemputė jau įjungta (nesvarbu, kuris perėjimo jungiklis), galite paspausti dvigubo jungiklio mygtuką ir valdyti apšvietimą. Šiuo atveju nesvarbu, kokioje padėtyje buvo šio perėjimo jungiklio raktas.

Susisiekia su

Valdymo grandinė iš dviejų vietų

Tinkamai surinkta dvigubo jungiklio jungimo schema leidžia valdyti dvi skirtingas apšvietimo grupes iš dviejų vietų nepriklausomai viena nuo kitos. Du dviejų grupių jungikliai veiks dviem kryptimis.

Montavimo instrukcijos:

Du dviejų mygtukų jungikliai montuojami pasirinktose vietose diegimo dėžėse (lizdo dėžėse).
Dedamos visos sujungto apšvietimo grupės: lempos, žvakidės ar liustra su keliais šviesos taškais. Kiekviename šviesos šaltinyje turi būti vienas trijų gyslų kabelis: fazinis (L), apsauginis (įžemintas), darbinis nulis (N).
Reikiamo ilgio (3×1,5 mm2) kabelis parenkamas atsižvelgiant į tai, kad jungikliams tinka 6 kontaktai – du trijų gyslų laidai.
Jungiamojoje dėžutėje (RK) laidai sujungiami pagal schemą.
Tokią grandinę galima įdiegti naudojant keturis vieno jungiklio jungiklius, tačiau pakeitimas nebus racionalus. Dvigubų jungiklių montavimas yra pelningesnis, nes sutaupoma kabelių ir jungčių dėžėse.

Dvigubą perėjimo jungiklį galima paversti vienu jungikliu. Tam kontaktai yra sujungti vienas su kitu, o klavišai tvirtinami kartu, kad būtų galima atlikti kartu.

daug paprasčiau ir gali padėti organizuoti elektros apšvietimo valdymą iš dviejų taškų.

Be to, bet kurį perėjimo jungiklį galima naudoti kaip įprastą. Tokiu atveju vienas iš kontaktų yra arba neprijungtas, arba taip pat yra prijungtas dar vienam nepriklausomam esamos apšvietimo linijos reguliavimui. Dabar jūs žinote, kaip tinkamai prijungti arba, kaip sako elektrikai, atjungti dviejų raktų jungiklį.

Straipsnyje aptariamas kontrolės punkto veikimo principas ir svirties jungiklis, rodomos jungiklių, skirtų apšvietimui valdyti iš dviejų, trijų ar daugiau vietų, prijungimo schemos. Patarimai, kaip tai padaryti teisingai montavimo darbai sujungtas su praeinamųjų jungiklių jungtimi.

„Pass-through“ jungiklio sukūrimo idėja nėra nauja, pirmosios grandinės radijo mėgėjų namuose atsirado 60-aisiais, o ypatingą populiarumą ji įgijo praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje, kai rinkoje pasirodė pirmieji importuoti jungikliai, „aštrūs“ valdomi lempos iš skirtingų vietų. …

Prieigos jungiklio įtaisas ir veikimo principas

Paprasčiausias pralaidžių jungiklių šeimos atstovas yra vieno rakto versija.

Išoriškai jis nesiskiria nuo įprasto jungiklio, išskyrus vidinę grandinę, kurią paprastai žymi galinė pusė būsto.

Perdavimo jungiklio veikimo principas yra paprastas: perkėlus jungiklio mygtuką, vidinis kilnojamasis kontaktas atidaro vieną grandinę, o antrasis automatiškai uždaromas (vadinamasis perjungimo kontaktas). Paveiksle terminalas „2” yra bendras kontaktas, gnybtai „3” ir „6” yra perjungimo išėjimas.

Perdavimo jungiklio schema atrodo taip:

Naudodami šį efektą galite sukurti daugiausiai paprasta schema perėjimo jungiklis, kuriame vienas žibintas bus valdomas iš dviejų skirtingų vietų vienu metu:

1,2 – perėjimo jungikliai; 3 – prie lempos korpuso

Prijungimo jungiklio prijungimas

Montavimas atliekamas trijų gyslų kabeliu. Norint supaprastinti montavimo darbus, jo laidininkai gamykloje turėtų būti pažymėti spalvomis. Pasirinkto laido dalis turi atlaikyti per ją sujungtą apkrovą. Kadangi jungiklio kontaktų galia ribojama 10-16 A, montuojant dažniausiai naudojamas varis. lankstus kabelis laidų skerspjūviu nuo 1 iki 1,5 mm 2.

Perėjimo jungiklyje būtina rasti bendrą terminalą (schemoje jis nurodomas skaičiumi „1”).
Pirmame jungiklyje, esančiame arčiausiai jungties dėžutės, atnešame „fazę“ ir prijungiame prie bendro gnybto „1“. Diegimui naudojame ryškiausią laidą (aiškinamajame paveikslėlyje dažniausiai naudojama raudona arba oranžinė, balta spalva).
Du likusius laidus nutūpiame ant praeinamojo jungiklio išvesties gnybtų (pagal schemą tai yra gnybtai „2“ ir „3“), prisiminkime naudotos šerdies spalvos atitikimą ir žymėjimą ant perėjimo jungiklio gnybtų bloko.
Antrame jungiklyje mes atliekame kabelio prijungimą taip pat, kaip ir pirmasis (mes griežtai laikomės laidų ir atitinkamų jungiklių gnybtų spalvų kodavimo).
Jungiamojoje dėžutėje mes sujungiame ryškiausią laidą (aiškinamajame paveiksle jis yra baltas), kuris atsirado iš antrojo perėjimo jungiklio su lempos faze.
Kitus du laidus, pagal spalvų kodavimą, sujungiame tos pačios spalvos viela, kuri atsirado iš pirmojo jungiklio (pavyzdžiui, žalia su žalia, mėlyna su mėlyna ir kt.), Aiškinamajame paveikslėlyje yra prijungti žali ir raudoni laidai.
Skirstomojoje dėžutėje esančius nulinius ir įžeminimo laidus nedelsdami sujungiame to paties tikslo kabeliu, kuris eina į šviestuvą.
Mes priveržiame posūkius, jei reikia, tinkuojame, kokybiškai izoliuojame plikas laidų dalis.
Taip pat galite naudoti šį ryšį:

1 – šakos dėžutė; 2 – prie šviestuvo korpuso; 3, 4 – lizdinės dėžės

Perdavimo jungiklio montavimas atliekamas tokia seka:

  1. Išardome jungiklį.
  2. Mes prijungiame laidus prie praeinamojo jungiklio pagal schemą.

Įjunkite jungiklį į užpakalinę dėžę ir užfiksuokite jį.

Mes uždarome jungiklį apsauginiais ir dekoratyviniais dangčiais.

Svarbu! Naudodami valdiklį įsitikinkite, kad jungties dėžutėje esanti viela yra „fazė“. Prieš atlikdami montavimo darbus, išjunkite maitinimo įtampą. Nesukite varinių ir aliumininių laidų kartu.

Grandinės veikimo tikrinimas

Turi būti užtikrinta, kad kiekvienas jungiklis gali įjungti ir išjungti lempą, neatsižvelgiant į kito jungiklio padėtį.

Kiekvienas perėjimo jungiklio perjungimas turi suveikti arba užsidaryti elektrinės lemposjei taip neatsitinka, būtina surasti ir pašalinti atlikto diegimo klaidą.

Dviejų klavišų perėjimo jungikliai

Šie perėjimo jungikliai fiziškai susideda iš dviejų vienkartinių jungiklių, sumontuotų viename korpuse.

1 – kontrolinis punktas dviejų mygtukų jungiklis; 2 – perėjimo jungikliai

Dvigubas perėjimo jungiklis leidžia vienu metu valdyti kelias lempas. Norėdami tai padaryti, turite surinkti šią schemą:

1, 2 – dviejų klavišų perėjimo jungiklis; 3 – prie lempos korpuso

Norėdami perjungti, galite naudoti lygiagrečiai išdėstytus trijų gyslų laidus, ir šešių gyslų laidus, svarbiausia nepadaryti klaidos jungiantis.

Surinkta grandinė leidžia savarankiškai įjungti ir išjungti dvi lempas arba dvi lempas iš dviejų skirtingų vietų.

Pavyzdžiui, įjunkite lempą Nr. 1, pakeisdami pirmojo svirties jungiklio padėtį.

Panašiai galite įjungti antrą lempą.

Atjungimas gali būti atliekamas naudojant pirmąjį ir antrąjį jungiklius.

Apšvietimo valdymas iš trijų ar daugiau vietų

Kai kuriais atvejais nepakanka, kad būtų galima valdyti apšvietimą iš dviejų vietų. Norint efektyviai valdyti trijų aukštų laiptų apšvietimą, reikalingi bent trys valdymo taškai. Šiuo atveju kartu su klasikiniais perėjimo jungikliais naudojamas papildomas jungiklio tipas – kryžius.

Kryžminis jungiklis yra sumontuotas pertraukiant ryšį tarp dviejų praeinamųjų jungiklių, tai leidžia jums sukurti kitą apšvietimo valdymo tašką.

1, 3 – perėjimo jungikliai; 2 – kryžminis jungiklis; 4 – prie lempos korpuso

Papildomai nuosekliai įrengus kryžminius jungiklius, galima padidinti vietų, iš kurių valdomas apšvietimas, skaičių.

Kaip matote iš schemos, perjungus bet kurį jungiklį apšvietimas įsijungs arba išsijungs.

Surinkti lempos valdymo grandinę iš trijų skirtingų vietų galima taip:

1 – perėjimo jungiklis; 2 – kryžminis jungiklis; 3, 5 – lizdų dėžutės, skirtos perėjimams; 4 – skersinio jungiklio lizdas; 6 – šakos dėžutė; 7 – prie lempos korpuso

Montavimas atliekamas taip pat, kaip aprašyta aukščiau, naudojant vieną jungiklį; montuojant reikia dviejų ir trijų laidų kabelių.

Kaip matyti iš nagrinėjamos medžiagos, perėjimo jungiklių pagalba galima organizuoti vienos lempos valdymą iš dviejų skirtingų vietų. Naudojant kryžminį jungiklį, valdymo taškų skaičių galima padidinti iki trijų ar daugiau.

Vladas Taranenko, rmnt.ru

AT jungikliai yra pažįstama ir suprantama laidų įranga. Atrodytų, kad juose įmanoma sugalvoti ką nors naujo ir neįprasto, tačiau taip pat įmanoma. Perėjimo jungiklio iš dviejų vietų grandinė labai supaprastins didelių dviejų ir trijų aukštų namų, paprasto buto su praėjimo kambariu, apšvietimo valdymą. Kas yra ir kaip tai veikia, taip pat kaip galite prisijungti, dabar mes jums išsamiai pasakysime.

Perėjimo jungiklis – jei atsižvelgsime į jo veikimo ypatybes, jungiklis naudojamas valdyti vieną žibintą iš dviejų vietų. Standartiniai jungikliai to padaryti negali, nors kai kuriose situacijose vis tiek patogiau naudotis jungikliu.

Tokia prietaiso schema leis ir gailės jūsų kojų. Grandinės pertraukiklio grandinė, veikianti iš dviejų vietų, gali būti naudinga, jei:

Jums reikia įjungti ir išjungti šviesą;
Būtina įjungti pirmojo aukšto šviesą praėjimui į antrą ir ten jį išjungti;
Jei turite vaikščiojimo kambarį;
Jei esate tingus žmogus, įėjęs į kambarį ir įjungęs šviesą, nenorite keltis norėdamas jį išjungti.

Visas šias problemas galima išspręsti perėjimo jungikliu. Tai yra, galite jį įjungti vienoje vietoje, o kitoje – ir atvirkščiai. Jo veikimas nepriklauso nuo pastato aukščio, nuo jungiklių atstumo vienas nuo kito ar nuo patalpos dydžio. Svarbu tik teisingas ryšys.

Toks jungiklis gali valdyti ne tik bet kokio tipo lempų, bet ir kitų elektros prietaisų, kuriuos reikia valdyti iš dviejų vietų, veikimą.

Veikimo schema ir mechanizmo aprašymas

Įprasti jungikliai turi vieną kontaktą, o tokie jungikliai turi du, tai yra, jie gali perjungti fazę iš pirmo į antrą kontaktą ir atgal. Tai yra jų darbas.

Kaip jau minėjome, „jungiklis“ nėra teisingas tokio įrenginio pavadinimas, nes jis ne išsijungia, o perjungia fazes, o tai reiškia, kad mes jį vadinsime teisingai, ty „perjungti“. Savo išvaizda jis neturi skirtumų, be to, yra puikių įprasto pažįstamo laidų įrenginio savybių. Kontaktiniame projekte yra funkcinių sprendimų. Norėdami suprasti, būtina prisiminti, kaip veikia įprastas. Jis skirtas tiekti srovę į grandinę arba ne. Jungiklis turi trečią kontaktą, į kurį jis perduoda įtampą.

Perėjimo jungiklio naudojimo schema

Jei naudosite standartinį jungiklį, jis uždarys arba atidarys grandinę, o jungiklis atidarys jungtį, vieną kartą uždarant kitą grandinę. Tai yra poros jungiklio kontaktas; tokie prietaisai veikia tik kartu.

Tokių jungiklių veikimo principas yra panašus į balansavimo įrenginį. Nuotraukoje galite pamatyti įvairias diagramas, kur perėjimo jungikliai yra 2 vietų laidų schema. Populiariausi yra vieno, dviejų, trijų klavišų.

Jungiklio prijungimas

Tokio jungiklio prijungimas nėra sudėtingesnis nei įprastas: vienintelis skirtumas yra tiekiamų kontaktinių gnybtų ir laidų skaičius. Jungiklyje yra trys: du jungikliams ir vienas lemputei.

Kiekvienam tokios valdymo sistemos komponentui nuo jungties dėžutės iki šio jungiklio turi būti einama trijų laidų viela. Visų kontaktų susukimo dėžutę geriau įdėti šalia vieno iš jungiklių. Turite prie jo pridėti:

Fazė yra prijungta prie bendro kontakto su įėjimu iš pirmojo jungiklio, du likusieji yra prijungti prie panašių antrojo jungiklio kontaktų. Bendras antrojo kontaktas turi būti prijungtas prie laido, kuris eina nuo valdomos lempos. Antrasis laidas, likęs nuo lempos, turėtų būti prijungtas prie jungties dėžės nulio.

Atkreipkite dėmesį į jungiklių laido skerspjūvį: jis turi atitikti valdomame šviestuve esantį.

Dar vienas būdas valdyti apšvietimą iš kelių taškų-impulsinė relė

Įjungsite jungiklį ON, įsijungs šviesa visame name, paspaudžiate jungiklį OFF šviesa išsijungs.
Jungikliai montuojami prie įėjimo/išėjimo į namą, kai jums reikia išjungti šviesą visame name.

Plačiau apie impulsinių relių panaudojimą skaitykite…

One Reply to “Šviesos įjungimas ir išjungimas iš dviejų ir daugiau vietų”

Komentaras

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *