Dėl elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo (pakeitimo)

2017 m. gegužės 22 d. Nr. 1-136

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 73 straipsnio 1 dalimi:“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles:

2.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Taisyklių reikalavimai yra privalomi elektros energijos gamintojams, perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriams, elektros energijos vartotojams, įrengiantiems naujus, rekonstruojantiems arba kapitališkai remontuojantiems elektros įrenginius. Taisyklės taikomos asmenims, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.“

2.2. Pripažįstu netekusia galios 4 punkto aštuntąją pastraipą.

2.3. Pripažįstu netekusia galios 4 punkto trisdešimt devintąją pastraipą.

2.4. Pripažįstu netekusia galios 4 punkto penkiasdešimt antrąją pastraipą.

2.5. Pakeičiu 4 punkto penkiasdešimt penktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – EĮĮBT) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose elektros įrenginių įrengimo klausimus.“

2.6. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9. Elektros kabeliai, vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 13501-6:2014 „Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 6 dalis. Klasifikavimas pagal elektros kabelių atsako į ugnį bandymų duomenis“, skirstomi į šias klases:

9.1. pagal degumą – Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca;

9.2. pagal dūmų susidarymą – s1, s2, s3, papildomai – s1a, s1b;

9.3. pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą – d0, d1, d2;

9.4. pagal rūgštingumą – a1, a2, a3.“

2.7. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

„20. Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai, skambučių mygtukai ir kiti valdymo įtaisai, skirti naudotis žmonėms su negalia, turi būti įrengti vadovaujantis statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“ nustatytais reikalavimais.“

2.8. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

„24. Laidus, kabelius ir instaliacijos įrengimo būdą reikia parinkti pagal keliamus techninius reikalavimus ir aplinkos sąlygas. Instaliacija turi būti įrengta taip, kad būtų saugu ją eksploatuoti ir kad ji atitiktų Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai), ir patalpų interjerui keliamus architektūrinius reikalavimus. Instaliacijai naudojamų laidų ir kabelių izoliacija impregnuota medžiaginė izoliacija ir apvalkalas turi atitikti tiesimo būdą ir aplinkos sąlygas ir tinklo vardinę įtampą. Pagal Lietuvos standartą LST HD 60364-5-52 „Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 5-52 dalis. Elektros įrangos parinkimas ir įrengimas. Kabelių ir laidų sistemos (IEC 60364-5-52:2009, modifikuotas + 2011 m. vasario mėn. pataisa)“ instaliacijos sistemos parenkamos vadovaujantis Taisyklių 1 priedo 4 ir 5 lentelėmis arba projektiniais sprendimais.“

2.9. Pakeičiu 160.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„160.1. 110 kV ir aukštesnės įtampos kabeliai turi būti uždengti iš viršaus ne plonesnėmis kaip 50 mm gelžbetoninėmis arba specialiomis polimerinėmis apsauginėmisplokštėmis, sankirtų su gatvėmis (keliais) vietose ne plonesnėmis kaip 120 mm gelžbetoninėmis apsauginėmis plokštėmis. Kabelių linijų susikirtimo vietose su gatvėmis (keliais), kur negalimas kabelių tiesimas tranšėjiniu būdu, kabeliai turi būti tiesiami aukšto tankio polietileno (HDPE) vamzdžiuose, o sankirtų su geležinkelių keliais vietose kabeliai turi būti klojami aukšto tankio polietileno (HDPE) vamzdžiuose įvertuose į metalinį dėklą.“

2.10. Pakeičiu 162 punktą ir jį išdėstau taip:

„162. Horizontalusis atstumas tarp lygiagrečiai klojamų kabelių turi būti ne mažesnis kaip:

162.1. 0,1 m – tarp 6–10 kV ir žemesnės įtampos kabelių, taip pat tarp jų ir kontrolinių kabelių.

162.2. 0,25 m – tarp 35 kV įtampos kabelių, taip pat tarp jų ir žemesnės įtampos kabelių.

162.3. 0,5 m – tarp 110–400 kV įtampos galios kabelių ir tarp 110–400 kV įtampos galios kabelių ir kitos įtampos galios kabelių ir (ar) ryšių kabelių, išskyrus Taisyklių 162.9 papunktyje nustatytą atvejį. Šiuo atveju 110–400 kV įtampos galios kabeliai atskiriami nuo kitos įtampos galios kabelių ir (ar) ryšių kabelių vertikaliomis, ne žemesnėmis kaip 0,1 m aukščio gelžbetoninėmis plokštėmis. Būtina įvertinti elektromagnetinę įtaką ryšių kabeliams.

162.4. 0,5 m – tarp 0,4–35 kV įtampos galioskabelių taip pat tarp 0,4–35 kV įtampos galios kabelių ir ryšių kabelių, išskyrus Taisyklių 162.6 ir 162.7 papunkčiuose nustatytus atvejus.

162.5. 0,5 m – tarp aukštesnės kaip 1000 V įtampos kabelių, maitinančių skirtingas pastočių sekcijas ir 1 m – klojant mechaniškai neapsaugotus kabelius tiesiogiai žemėje.

162.6. 0,1 m – tarp 0,4–35 kV įtampos galios kabelių ir be apsauginio vamzdžio optinių ryšių kabelių (be elektrai laidžių elementų), kai šie kabeliai klojami vienoje tranšėjoje.

162.7. Atstumas, tarp 0,4–35 kV įtampos galios kabelių ir apsauginiame vamzdyje esančių optinių ryšių kabelių (be elektrai laidžių elementų), kai šie kabeliai klojami vienoje tranšėjoje, nereglamentuojamas.

162.8. Įvertinus vietos sąlygas, ankštose zonose Taisyklių 162.2 ir 162.4 papunkčiuosenurodyti atstumai neturi būti mažesni kaip 0,1 m, o tarp 10 kV ir žemesnės įtampos galios kabelių ir ryšių kabelių, išskyrus sutankintų aukšto dažnio telefono ryšių sistemų grandinių kabelius – ne mažesni kaip 0,25 m. Ryšių linijas eksploatuojančios įmonės turi įvertinti galios kabelių linijų elektromagnetinio lauko įtaką ir numatyti priemones ryšio kabeliams nuo galimų pažeidimų dėl galios kabelių gedimų apsaugoti.

162.9. Atstumai tarp 110–400 kV įtampos galios kabelių ir optinių ryšių kabeliųnereglamentuojami, kai šie kabeliai nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomi perdavimo sistemos operatoriaus.

162.10. Atstumai tarp kontrolinių kabelių nereglamentuojami.“

2.11. Papildau 1621 punktu:

„162.1 Kai 0,4–10 kV įtampos galios kabeliai klojami apsauginiame vamzdyje, suderinus su kabelių linijų savininku, į tą patį vamzdį gali būti klojami ir optiniai ryšių kabeliai su apsauginiu vamzdžiu ir be elektrai laidžių elementų.“

2.12 Pakeičiu 168 punktą ir jį išdėstau taip:

„168. Klojant KL lygiagrečiai su keliais, kabeliai turi būti klojami išorinėje griovio arba pylimo papėdės pusėje. Mažiausi KL atstumai nuo kelio nustatyti kelių techniniame reglamente KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“.“

2.13. Pakeičiu 196 punktą ir jį išdėstau taip:

„196. Kabelių inžineriniuose statiniuose gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos projektuojamos ir įrengiamos pagal normatyvinio statinio saugos dokumento „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ reikalavimus, o stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos projektuojamos ir įrengiamos pagal normatyvinio statinio saugos dokumento „Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“, reikalavimus. Prie įėjimų, liukų ir vėdinimo šachtų (ne didesniu kaip 25 m spinduliu) turi būti įrengti gaisriniai čiaupai. Estakadose ir galerijose gaisriniai hidrantai turi būti išdėstyti taip, kad atstumas nuo bet kurio estakados ir galerijos trasos ašies taško iki artimiausio hidranto neviršytų 100 m.“

2.14. Pakeičiu 320 punktą ir jį išdėstau taip:

„320. OL konstrukcijoms skaičiuoti klimato sąlygos turi būti nustatomos pagal Lietuvos Respublikos teritorijos apšalo, vėjo rajonų duomenis ir reikalavimus, pateiktus Taisyklių 2 priedo 1 ir 2 paveiksluose, statybos normose „Statybinė klimatologija. RSN 156-94“, patvirtintose Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1994 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 76 „Dėl statybos normų RSN 156-94 patvirtinimo“ bei statybos techniniame reglamente STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 233 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ patvirtinimo“. Esant skirtingoms klimato sąlygų reikšmėms, taikyti griežčiausius šiuose teisės aktuose pateikiamus reikalavimus.“

2.15. Pakeičiu 370 punktą ir jį išdėstau taip:

„370. Aukštesnės kaip 1000 V įtampos OL atramos yra dviejų pagrindinių tipų: inkarinės, atlaikančios laidų ir trosų tempimą gretimuose tarpatramiuose, ir tarpinės, laidų tempimo neatlaikančios arba atlaikančios jį iš dalies. Inkarinės atramos naudojamos tiesiuose linijos ruožuose, linijos posūkiuose, galuose ir laidų išdėstymui keisti (transpozicijai). Atsižvelgiant į pakabinamų grandžių skaičių, atramos skirstomos į viengrandes, dvigrandes ir t. t. Tarpinės atramos turi būti lanksčios ir standžios konstrukcijos. Inkarinės atramos turi būti standžios. Atramos naudojamos su atotampomis ir be jų. 110 kV ir aukštesnės įtampos OL atramos naudojamos be atotampų, išskyrus atvejus, kai reikalinga sumontuoti laikinas atotampas OL laidų ir trosų montavimo metu arba esant poreikiui įrengti laikiną OL šuntuojančią jungtį. 110 kV įtampos oro linijų inkarinės atramos gelžbetoniniais stiebais naudojamos vienstiebės. Atramų pamatai ir pagrindai turi būti skaičiuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartais ir normatyvais.“

2.16. Pakeičiu 388 punktą ir jį išdėstau taip:

„388. Parkuose, draustiniuose, žaliosiose zonose aplink miestelius ir kaimus, vertinguose miškų masyvuose, apsauginėse geležinkelių, kelių, vandenų juostose OL proskynų plotis turi būti toks, kad atstumai nuo laidų, kai jie labiausiai atlenkti, iki medžių vainiko būtų ne mažesni kaip:

388.1. 3 m – 6–10 kV įtampos OL;

388.2. 1,25 m – 6–10 kV įtampos OL izoliuotais laidais;

388.3. 0,4 m – 6–10 kV įtampos OK;

388.4. 4 m – 35–110 kV įtampos OL;

388.5. 6 m – 330–400 kV įtampos OL.“

2.17. Pakeičiu 1 priedo 6 lentelę ir ją išdėstau taip:

6 lentelė. Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliaiStatinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnisStatinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis
I arba IIIII
Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, pagal rūgštingumąElektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, pagal rūgštingumą
Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.)Cca s1,d1,a1Eca
Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmoniųDca s2,d2,a2Eca
Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, gydyklų pastatų, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namų, viešbučių pastataiDca s2,d2,a2Eca
Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai)Dca s2,d2,a2Eca
Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejų butų pastatai )EcaEca
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan.Dca s2,d2,a2Eca
Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalposEcaEca
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. birželio 1 d.
 

Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo

ELEKTROS LINIJŲ IR INSTALIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS

TRETIESIEMS ASMENIMS PRIKLAUSANČIŲ ĮRENGINIŲ AR KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ OPERATORIAMS PRIKLAUSANČIUOSE 0,4–35 KV ĮTAMPOS ELEKTROS SISTEMŲ OBJEKTUOSE REIKALAVIMŲ APRAŠAS